Schoolreglement

1. Inschrijven van leerlingen

1.1 Toelatingsvoorwaarden

Een inschrijving kan pas gerealiseerd worden na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren. Het schoolbestuur vraagt of de ouders een papieren versie van het schoolreglement wensen te ontvangen.

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. De inschrijving stopt enkel als de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind uitgesloten wordt van de school.

 

1.2 Aanmelden en inschrijven
Bij de inschrijving van de leerlingen dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Het officieel document kan zijn: het trouwboekje, uittreksel uit de geboorteakte, identiteitskaart van het kind, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, de reispas.

Kinderen van vreemde nationaliteit bezorgen een uittreksel uit het bevolkingsregister. Ook wordt de SIS-kaart gevraagd.

Voor het gelijke onderwijskansenbeleid vragen wij aan de ouders om een formulier te ondertekenen met de volgende gegevens op:

-           is de leerling thuisloos

-           behoren de ouders tot een trekkende bevolking

-           leeft het gezin van een vervangingsinkomen

-           heeft de moeder een diploma of getuigschrift secundair onderwijs

-           is de thuistaal het Nederlands?

 

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van inschrijving/aanmelding opgenomen in het inschrijvingsregister

 

1.3 Weigeren

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de    school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.

 

 1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school.

 1. Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes vind je terug op de website van onze school: www.driehoeven.be
  zie bijlage inschrijfbeleid en capaciteitsbepaling

 2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging.

Indien de ouders, bij inschrijving nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

-           De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;

-           De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;

-           Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg,

-           De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen en buiten het onderwijs;

-           Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het  overleg- en beslissingsproces.

Wanneer de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.

Als lid van het LOP meldt de school de weigering aan de voorzitter van het Lokaal Overlegplatform. De bemiddelingscel van het LOP neemt automatisch contact op met de ouders.

Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door    het LOP kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. (deze gegevens vindt u op het regeringsdocument)

 1. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders    schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.


1.4  Instapregeling voor het kleuteronderwijs

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop zij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken,

Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.

Speciale inschrijving voor broertjes en zusjes: van 1 juni tot en met 14 juni.

Voor niet broertjes en zusjes kan dit vanaf 15 juni, de eerste vijf werkdagen van juli en de laatste tien werkdagen van augustus,

Deze instapdata zijn :

-          de eerste schooldag na de zomervakantie

-          de eerste schooldag na de herfstvakantie

-          de eerste schooldag na de kerstvakantie

-          de eerste schooldag na de krokusvakantie

-          1 februari

-          de eerste schooldag na de paasvakantie

-          de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

 • Kleuters die 2 jaar en 6 maanden worden op een instapdatum, worden die dag in het kleuteronderwijs toegelaten,
 • Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven,
 • Kleuters zijn niet leerplichtig,
 • In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen, Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs verblijft is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek,
 • Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel in samenspraak en op advies van de directeur en het CLB.

2 Getuigschrift basisonderwijs

Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs.

De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen.

De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling.

Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten.  In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept.  De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen.  De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst.  Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst.  Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen.  De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het schoolbestuur.

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs.

3.Onderwijs aan huis

Een leerplichtig kind uit het lager onderwijs heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis (4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

 • de leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval;
 • de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur;
 • de aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan

bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen;

 • de afstand tussen de school en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste

10 km.

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen.

4. Afwezigheden

Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Dat heeft gevolgen voor de school (de leerling telt niet meer mee voor de personeelsformatie en voor de toelagen) en voor de leerling zelf als die in het zesde leerjaar zit (hij kan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen).

De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn.

Op wie is de regelgeving van toepassing?

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is  ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

Welke afwezigheden zijn gewettigd?

Ziekte.

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

 

Is je kind afwezig tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus, de paas- of de zomervakantie dan is steeds een medisch attest vereist. Een briefje van de

Ouders is in dit geval niet mogelijk

 

Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders.

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.

Van rechtswege gewettigde afwezigheden.

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (6) of een document met officieel karakter (1 - 5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.

 1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind;
 2. het bijwonen van een familieraad;
 3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);
 4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);
 5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...) ;
 6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantse godsdienst)

Concreet gaat het over:

-          islamitische feesten: het Suikerfeest en  het Offerfeest  ( telkens 1 dag);

-          joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen),  de Kleine Verzoendag   (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest           (2 dagen);

-          orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantse en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. ( Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode)). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.
 • het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar).
 • in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben.

Deze drie categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden.

De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn.

Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er - net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is.
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat  het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school  verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.

Problematische afwezigheden.

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.

Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.   

5. Te laat komen

Te laat komen stoort het klasgebeuren.  Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school toekomt.  Leerlingen die te laat zijn, melden zich eerst op het secretariaat vooraleer ze naar de klas gaan.

6. Huiswerk, agenda’s en rapporten

De afspraken rond lessen en huistaken worden in de klas gemaakt en moeten nageleefd worden.

De taken en de lessen worden in de agenda genoteerd.

Aan de ouders wordt er viermaal per schooljaar schriftelijk gerapporteerd namelijk eind oktober, einde eerste trimester, voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar. Een van de ouders wordt verzocht het rapport te ondertekenen. Overhoringen van de lessen worden in de rapporten verwerkt en tellen dus ook mee. Zo zullen de leerlingen die regelmatig werken voor hun inspanningen beloond worden. Deze manier van rapportering heeft als voordeel dat er constant getoetst en geëvalueerd wordt. Alle overhoringen worden steeds ter inzage en ondertekening aan de ouders meegegeven.

Het zesde leerjaar doet op het einde van het schooljaar ook mee aan het interdiocesaan examen. Deze leerlingen ontvangen op het einde van de lagere school een getuigschrift of attest van basisonderwijs. Individueel oudercontact is er bij de afhaling van de rapporten voor de kerstvakantie en op het einde van het schooljaar.

7. Kosteloos onderwijs

Alles wat in de strikte betekenis te maken heeft met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen moet vanaf 1 september 2007 kosteloos zijn.

Volgende materialen worden vermeld in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon onderwijs:   schrijfgerief, tekengerief, knutselmateriaal, constructiemateriaal,  planningsmateriaal, leer- en ontwikkelingsmaterialen, handboeken, schriften, werkboeken, werkblaadjes, fotokopieën, software, informatie- en communicatietechnologisch materiaal, multimediamateriaal, meetmateriaal,  spelmateriaal , bewegingsmateriaal , toestellen , klimtoestellen , rollend en/of glijdend materiaal, boeken , kinderliteratuur , kinderromans , zakrekenmachine , passer, globe,  atlas , kompas , kaarten , informatiebronnen, infobronnen, tweetalige alfabetische woordenlijst , muziekinstrumenten .

Deze materialen zijn verplicht aanwezig op school.

De school stelt de materialen in voldoende mate ter beschikking.  Dit betekent niet dat dit materiaal voor elke individuele leerling aanwezig moet zijn.

Bij verlies of beschadiging van materiaal kunnen de door de school gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders.

8. Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen.

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen.

De lessen bewegingsopvoeding worden door een turnleraar in de zeshoek gegeven. Per week krijgt elke klas haar voorziene lestijden.

Opdat deze lessen in optimale omstandigheden kunnen gegeven worden vragen wij van de leerlingen als gymkledij:

- een donkerblauw T-shirt van de school, met logo en naam

- een donkerblauw gymbroekje eventueel ook met logo van de school

- witte gymschoenen

- een zakje om dit gerief op te bergen

Uurwerken en juwelen mogen tijdens de turnles niet gedragen worden, dit om kwetsuren te vermijden. Uw kind zal geregeld de turnkleding voor een wasbeurt mee naar huis krijgen.

Het is raadzaam alles van naam te voorzien.

Voor het zwemmen zijn een zwempak, 2 handdoeken en een badmuts (blauw en wit van kleur) verplicht.

Shirts, gymbroekjes en badmutsen  worden op school te koop aangeboden.


9. Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten).

Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de schooluitstappen.

Ondertekening van dit schoolreglement geldt als principiële toestemming voor deelname aan de eendaagse uitstappen. De school gaat er van uit dat zonder tegenbericht van de ouders het kind inderdaad mag deelnemen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan meerdaagse extra-muros activiteiten dienen wel degelijk  aanwezig te zijn op school.

 

10. Ongevallen en de schoolverzekering

De leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke letsels, opgelopen op school of op weg van en naar school, ook op alle activiteiten door de school georganiseerd.

Het ongeval wordt door de directie aan de verzekeringsmaatschappij aangegeven.

De schoolverzekering betaalt enkel het gedeelte dat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald.

Er is geen verzekering tegen diefstal en voor stoffelijke schade zoals schade aan fietsen, jassen, brillen e.d. In dit geval zijn de ouders aangewezen op hun familiale verzekering.

Materiële schade is dus niet gedekt door de schoolverzekering.

Vrijwilligers die in opdracht van de school een taak uitvoeren, zijn verzekerd door de schoolverzekering . Schade aan de auto valt echter onder de autoverzekering.

Wat te doen bij een ongeval ?

1. De directie verwittigen en de formulieren afhalen. De school doet dan aangifte van het ongeval bij de schoolverzekering.

2. Het doktersattest of geneeskundig getuigschrift (ingevuld) bezorgt u zo vlug mogelijk terug aan de directie

3. De uitgavenstaat laat u invullen door het ziekenfonds als uw kind genezen is of u ontvangt een bewijs

4. Dit formulier mag aan de directie bezorgd worden. U kan het zelf ook naar L.D.B., Rozenstraat 28 , 3500 Hasselt zenden.

Vergeet uw rekeningnummer en handtekening niet.

 

11. Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen.

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.

Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom .                    ( Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

 

12. Orde- en tuchtmaatregelen

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.

 

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan).

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

-         een verwittiging

-         strafwerk

-         een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie.

-         …

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie.

Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 • een schorsing houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen.  De betrokkene moet echter wel op school aanwezig  zijn;
 • een uitsluiting houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling en moet dus op de school aanwezig zijn.

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

 • de directeur wint het advies in van de klassenraad.
 • de leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten.  Voormelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd.
 • de ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling;
 • de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling.

Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de uitsluiting.

Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (adres zie hiervoor onder punt 1.3 Wie is wie?).  Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op.

De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie.  Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen.

De ouders hebben inzage in het dossier.

De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing.  Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon.

Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve mits schriftelijke toestemming van de ouders.

12.1 Verboden
Het gebruik en bij hebben van een GSM is niet toegelaten. Niet in het schoolgebouw en ook niet op de speelplaats. Ook andere multimedia-apparatuur hoort niet thuis op school.
Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden.
Juwelen zijn bij verlies niet verzekerd.

12.2 Rookverbod

In gesloten plaatsen is roken altijd en voor iedereen verboden. Voorbeelden van gesloten plaatsen zijn klaslokalen, leraarskamers, kantoren, eetzalen, turnzalen, sportzalen, toneelzalen, traphallen, gangen, wachtzalen, kamers van internen, recreatieruimten, sanitaire ruimten, kelders, ...

In open plaatsen is roken verboden op weekdagen tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds. Voorbeelden van open plaatsen zijn speelplaatsen, sportterreinen, schooltuinen, ...

13 Echtscheiding

Zorg en aandacht voor het kind

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag.

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

14 Afvalpreventie

Net als thuis zijn we op school ook dagelijks bezig met het voorkomen en sorteren van afval.

Samen met het gemeentebestuur werken we mee aan het afvalproject “GUS, de drinkbus en TOOS, de brooddoos”.

Wat betekent dit concreet voor onze school:

 • Wegwerpverpakkingen voor boterhammen (aluminiumfolie, plasticfolie, boterhampapier) en drank (blik, brik en plastic wegwerpflesjes) zijn op school niet meer toegelaten.

 

 • Van de leerlingen wordt verwacht dat ze drank meebrengen in een hergebruikbare drinkbus. De boterhammen worden meegebracht in een boterhammendoos. Alle andere verpakkingsmaterialen worden in de boterhammendoos terug meegegeven naar huis.

 

 • Ook koekjes worden zonder verpakking, dus ook in een herbruikbaar doosje, meegebracht naar school. Ook hier wordt verpakkingsmateriaal terug meegegeven naar huis.

 

15 Leefregels

15.1 Kledij en uiterlijk

Alle leerlingen komen in aangepaste kledij naar school.Het is best jassen, joggings, sjaals, mutsen, gymkleren…van een naam te voorzien.

Ook vragen wij luxespulletjes, juwelen en speelgoed thuis te laten. .

Gevaarlijke voorwerpen zoals messen, lucifers, vuurwerk, … worden niet op school toegelaten.

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding dragen de leerlingen de voorgeschreven kledij:

een donker broekje en een donkerblauwe T-shirt. Deze kledij kan op school gekocht worden evenals de verplichte blauwwitte zwemmuts.

Als er ongevallen of kwetsuren worden veroorzaakt door het dragen van oorbellen komt de verzekering niet tussen.

15.2 Omgangsvormen

De kinderen gedragen zich steeds beleefd, vriendelijk en correct tegenover elkaar, de directie, de          leerkrachten en de bezoekers van de school. Gebrek aan eerbied tegenover een van deze personen wordt niet aanvaard.

15.3 Veiligheid en gezondheid

Iedereen gaat bij het naar huis gaan in de rij staan: de voetgangers vooraan, de fietsers achteraan. Wie niet aan de schoolpoort wordt afgehaald, moet met de rij de veiligste weg naar huis nemen. De rijen vertrekken pas na het belsignaal. Iedere rij wordt begeleid door een leerkracht. Niemand mag zonder toestemming van de leerkracht de straat oversteken.

De leerlingen die met de fiets naar school komen stallen op eigen verantwoordelijkheid de fietsen op de aangegeven plaats.  Om veiligheidsoverwegingen mag er niet gefietst worden op de speelplaats.

De verkeersopvoeding van het kind begint bij de ouders. Zij zijn het die de eerste begrip­pen van verkeer bijbrengen, zich als voetganger leren gedragen, zich aan het drukke straatbeeld aanpassen en oog hebben voor gevaarlijke toestanden. Het voorbeeld van de ouders is levensbelangrijk.

De ingangen van de school worden steeds vrijgehouden.

Net voor en na de speeltijd kunnen de kinderen in de klas drinken.

We brengen echter geen snoep mee naar school!

Bij de verjaardagen wordt er liever niet met snoep getrakteerd met een stukje fruit, cake , wafel of een boek voor de klasbibliotheek kan ook.

15.4 School- en persoonlijk materiaal

Leerboeken, schriften en kopies worden door de school gratis ter beschikking gesteld. Schooluitrusting en schoolgerief worden met zorg en eerbied behandeld. Eventuele schade moet worden vergoed.

Waardevolle voorwerpen worden thuis gelaten. Bij iedere leerling wordt eerlijkheid verondersteld.

Kosten veroorzaakt door het vernielen van gebouwen, voorwerpen en/of kledingsstukken vallen ten laste van de vernieler.

Persoonlijk materiaal wordt dus best met naam en klas getekend. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verdwijning van persoonlijk materiaal.

Beschadigde brillen, kleding en schoolmateriaal worden niet vergoed.


15.5 Speciale toelatingen

Er is toelating van de directie nodig voor:

 • het aanbrengen van affiches en berichten in de school
 • het verspreiden van aankondigingen of drukwerk
 • het inzamelen van geld of het houden van verkoopacties

 

Er is een toelating van de directie en de ouders vereist voor:

 • deelname aan buitenschoolse activiteiten en meerdaagse activiteiten onder leiding van de leerkracht
 • het verlaten van de school in uitzonderlijke omstandigheden
 • het vervroegd verlaten van de school om ernstige redenen

 

 

16 Website

De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s van leerlingen tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door het schoolreglement te ondertekenen, geeft u stilzwijgend toestemming foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren.

 

17 Welzijn

17.1 Gezonde dranken:

Enkel gezonde dranken zijn toegelaten op school. Ook in de eetzaal verkopen we enkel gezonde dranken.

 

17.2 Snoep:

Snoep (dus ook kauwgom) is verboden op school. Een lekkere koek tijdens de speeltijden is wel toegelaten.

17.3 Medicatie:

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijk met de juiste dosering en toedieningwijze.

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

17.4 Roken is verboden op school

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op school.

18 Revalidatie

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de schooluren moet plaats vinden.
 • Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid en de frequentie en de duur van der revalidatie blijk.

Een advies van het CLB da motiveert waarom de revalidatie tijdens de schooluren vereist is.

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag   is. De toestemming van de directie is verplicht.

19 Privacy

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren.

De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

De school geeft enkel informatie door aan een andere school of instantie indien de ouders hiervoor toestemming geven.

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in de schoolkrant.  De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.

20 Maximumfactuur

Het Vlaams Parlement heeft vastgelegd hoeveel de maximumfactuur mag bedragen die scholen aan ouders mogen voorleggen.

De school mag voor de jongste kleuters maximaal 25 euro vragen.

Voor de 4-jarige kleuters maximum 35 euro en voor de 5-jarige kleuters 40 euro.

Voor de leerlingen van de lagere school 70 euro.

Voor meerdaagse uitstappen maximum 405 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.

20.1 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie.

21 Infobrochure onderwijsregelgeving

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.driehoeven.be

De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via de website.

Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.